ฉบับที่ 95 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

     ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2566 งานพัฒนาหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล หลักสูตรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปีการศึกษา 2566 เพื่อพัฒนาให้หลักสูตรสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในระดับชั้นเรียนและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงสามารถพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และบริบทของท้องถิ่น ประกอบด้วย หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานแนะแนว หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MST หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMTE หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ EP และหลักสูตร IS มีผู้เข้าร่วมอบรม ฯ ทั้งหมด 54 คน เป็นตัวแทนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานแนะแนว และตัวแทนจากโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยมีดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ฯ และนางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงานการอบรม ฯ ในการนี้รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์