ฉบับที่ 92 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

     ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 นางสาวปรียา ถาวีวร และนายณัฐศักดิ์ การุณ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้นำนักเรียนจำนวน 6 คน ดังนี้
     1. นายกฤตภัค โพธิ์ชัย ม.4/s
     2. นายสิทธิโชค แก้วบัณฑิต ม.4/s
     3 นายจตุรวิทย์ เดชไพรศิลป์ ม.4/s
     4. นายปฏิภาณ วรรณคีรี ม.4/s
     5. นางสาวสุธินันท์ อินฉ่ำ ม.4/2
     6. นางสาวสุกัญญา กลยนีย์ ม.4/4
     เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ไม่ทนทุจริต ปี2566 ตามโครงการประชาสัมพันธ์ สร้าง รักษา พัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนไม่ทนทุจริต ปี 2566 จัดโดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร ในกิจกรรมการอบรมนักเรียนได้ผลิตสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเยาวชนไม่ทนทุจริต เรื่องกรรม ได้รับรางวัลลำดับที่ 6 พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท(ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช) ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์