ฉบับที่ 88/2565 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

   วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดย ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส่งนักเรียนเข้าร่วม“การประกวดวาดภาพระบายสี และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565” ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร โดยผลการแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้
    การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษา
           1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท
                นางสาวนิชากร จำเริญพูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/S
                นางสาวลลดา จิตจักร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/S
           2. รางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 800 บาท
                นายธนเดช วงค์บาตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                นายธนธรณ์ จิตจง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
    การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
           1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมทุนกาศึกษา 800 บาท
                เด็กหญิงกนกอร หาสุข  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
    การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
           1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 พร้อมทุนการศึกษา 800 บาท
                นายธีรธร หาสุข  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/S
           2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 พร้อมทุนการศึกษา 600 บาท
                นางสาวปริญญา รู้ยืนยง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
           3. รางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 400 บาท
                นางสาวฐานิกา อุปละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ครูที่ปรึกษา   1. นางสาวจันพิจิต ไชยมาศ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
               2. นายชาคริสต์ เลิศเตชะจิรานนท์  ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
 
ภูไททัวร์