ฉบับที่ 87 วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

     วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีดร.สมใจ อุดมศรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ฯ โดยมีนายทนงศักดิ์  ทินบุตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรม ฯ และนายทินกร  อินทะนาม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสหกรณ์สกลนคร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสหการณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ในการนี้มีคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมรอบรม ฯ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรม ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์