ฉบับที่ 80 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

     วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
​ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายปัจจัย จำนวน 11,999 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เนื่องในงานนมัสการพระธาตุนารายณ์เจงเวง ประจำปี 2567 ในการนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์ร่วมรำบวงสรวงพระธาตุนารายณ์เจงเวง และในวันที่ 23 มีนาคม 2567 วงโปงลางมูนมังอีสาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมแสดงในงานนมัสการพระธาตุนารายณ์เจงเวง ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ด้วย ณ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์