ฉบับที่ 8 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

    วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา ในการนี้นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวันครู ประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครู ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยามีบุคลการเข้ารางวัลด้านต่าง ๆ ดังนี้
รางวัลบุคลกรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (อำเภอเมืองสกลนคร)
     1. นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     2. นางวลาสินี บุตรแสนคม ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ ผ่านเกณฑ์ประเมินผล การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางจีราวรรณ ไชยมงค์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ผู้ได้รับรางวับคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ
ประเภทครูผู้สอน นางนุพิศ อัคพิน ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2565
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายชาคริสต์ เลิศเตชะจิรานนท์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
รางวัลครูอาวุโสนอกประจำการที่สร้างคุณูปการด้านการศึกษา ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     1. นางฟองจันทร์ อรุณกมล ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     2. นายชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ในโอกาสนี้ ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับผู้บริหาร คณะครูที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์