ฉบับที่ 79 วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

     ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 งานรับนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะครูตามคำสั่งโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาที่ 110/2566 ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร

ภูไททัวร์