ฉบับที่ 78 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

     วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร สกลนคร พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์