ฉบับที่ 77 วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567

     วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามคำสั่งโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาที่ 095/2567 โดยมีหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ, หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล, หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และหัวหน้างานแนะแนว เป็นคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง, เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าทที่ทะเบียนวัดผล, เจ้าหน้าที่ Lab boy และเจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้อง EP ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์