ฉบับที่ 75 วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567

     วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครที่ 309/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในการนี้นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้นายบุญธรรม อ้วนกันยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (คณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น) ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์