ฉบับที่ 72 วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

     ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567 งานรับนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะครูตามคำสั่งโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาที่ 098/2567 ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียน ในการนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครองที่มาสมัครสอบในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร

ภูไททัวร์