ฉบับที่ 67 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

     วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566   ดร. สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนด กฎ ระเบียบ การไว้ทรงผม เครื่องแต่งกายนักเรียน โดยมีตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ตัวแทนครู หัวหน้าระดับ และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมประชุมเสนอข้อคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกัน ในการออกระเบียบว่าด้วยเรื่องทรงผมสำหรับใช้ในปีการศึกษา 2566  ณ  ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์