ฉบับที่ 64 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

     วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วย นางนุพิศ อัคพิน หัวหน้างานโภชนาการโรงเรียน คณะครูโภชนาการ และนักเรียนแกนนำ อย.น้อย เข้ารับมอบป้าย พร้อมเกียรติบัตร รับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2565 เกียรติบัตรการดำเนินโครงการ อย.น้อย [PLUS] ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565และรางวัลครูผู้ดำเนินงานโครงการ อย.น้อย [PLUS] ระดับประเทศ คือ นางนุพิศ อัคพิน และนางเดือนฉาย ใจคง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมคณะกรรมการประสานพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (คปสจ.)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์