ฉบับที่ 58 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

     ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ.2566 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Siam Robot Programming Tournament ครั้งที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 4 รายการ ผลการแข่งขัน
   1. รายการหุ่นยนต์ภาระกิจพิชิตภูกระดึง ระดับ ม.1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่ห์รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท
      1. นายกิตติพัฒน์ ธงศรี ม.3 /14
      2. นายชาญนรงค์ พันพิพิธ ม.3/ 14
      3. เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปีฮุ่ง ม.2 / 14
      ครูผู้ควบคุมทีม
      1. นายพรชัย สิทธิศักดิ์ 
      2. นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

   2. รายการหุ่นยนต์ภารกิจพิชิตภูกระดึง ระดับ ม.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่ห์รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท
      1. นายอธิปัตย์ นิลทะราช ม.5 ห้อง 12
      2. นายศิริราช กางทอง ม.5 ห้อง 12
      3. นายปกป้อง สิทธิศักดิ์ ม.4 ห้อง 12
      ครูผู้ควบคุมทีม
      1. นายพรชัย สิทธิศักดิ์       
      2. นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

  3. รายการความคิดสร้างสรรค์ ระดับ ม.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่ห์รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท
      1. นางสาวอนัญญา แก้วคำแพง ม.5 ห้อง 12
      2. นางสาวปริญญาพร ไชยคำภา ม.5 ห้อง 12
      3. นางสาวกัญญาพัชร ธงศรี ม.5 ห้อง 12
      ครูผู้ควบคุมทีม
      1. นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต       
      2. นายชุติพงษ์ พันธุ์สมบัติ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

  4. รายการหุ่นยนต์ซูโม่ ระดับ ม.1-3 ได้ลำดับที่ 8 ได้รับเกียรติบัตร
      1. เด็กหญิงฐิตาพร จันทร์เหลา ม.1 ห้อง 14
      2. เด็กหญิงดลนภา ชุมปัญญา ม.1 ห้อง 14
      3. เด็กหญิงจอมขวัญ นาบุญ ม.1 ห้อง 14
      ครูผู้ควบคุมทีม
      1. นายพรชัย สิทธิศักดิ์
      2. นางสาวดารุณี ใสลำเพาะ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
      ในการนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนาราณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์