ฉบับที่ 49 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

     วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครที่ 22/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สนามสอบโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร และสนามสอบโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สนามสอบโรงเรียนโพธิเสน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ในการนี้นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครและคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์