ฉบับที่ 50 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

     วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.40 – 12.00 น. กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดกิจกรรมเปิดตลาด โครงการหนูน้อยนักคิด พิชิตภูมิปัญญา ค้นหาตัวตน ครั้งที่ 2 (Start-Up Thinking Youth) ปีการศึกษา 2566 กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 542 คน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ซึ่งเน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 และแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ที่มีแนวคิดเลือกลงทุนในประเทศที่มีประชากรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ โดยประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ณ ลานเวทีใต้ถุนอาคาร 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และกำหนดการสรุปผลการดำเนินงานโครงการหนูน้อยนักคิด ฯ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-11.00 น. เป็นลำดับต่อไป

ภูไททัวร์