ฉบับที่ 48 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

    วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกลและกิจกรรมสูทกรรม สำหรับยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ณ ค่ายยุวกาชาดโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในการนี้ว่าที่พันตรี สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและกิจกรรมสูทกรรม ฯ ในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์