ฉบับที่ 44/2565 วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

   ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 งานแผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมประชุม ในการนี้ดร.เอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายให้แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการติดตามการใช้งบประมาณในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสาละ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครพนม