ฉบับที่ 38/9 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ฉบับที่ 38/9 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3 รายการ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
ในการนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนาราย์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย
   1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 14 คะแนนรวม 89 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
      นักเรียน
      1. นายกิตติบดินทร์ บาลไพร
      2. นายกิตติภณ เลิศศรี
      3. นายจิรภาส ไขไพวัน
      4. นายณฐกร ศรีละวัลย์
      5. นายธนภัทร น้อยนาง
      6. นายไตรรัตน์ พลเยี่ยม
      ครูผู้ฝึกซ้อม
      1. นายชัยวัฒน์ โกษาแสง
      2. นายสนธยา มะสุใส
      3. นายปัณณวัฒน์ กิตติพิชญา ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
   2. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 11 คะแนนรวม 76.33 การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3
      นักเรียน
      1. เด็กหญิงนภัสสร ธนาวินิจเจริญ
      2. นางสาวพจมาน โคตรวิชัย
      3. นางสาวภคภรณ์ จันภูธร
      4. เด็กหญิงภัสสร ทุ่มขันธ์
      5. นางสาวอรนลิน ดวงประทุม
      ครูผู้ฝึกซ้อม
      1. นางเนาวรัตน์ รู้บุญ
      2. นางสาวเพ็ญพักตร์ นนตระอุดร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

   3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 11 คะแนนรวม 87.8 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
      นักเรียน
      1. นายทักษ์ดนัย โคตรแพง
      2. นางสาวนันธิดา พิมพ์เมืองคุณ
      3. นางสาวพิชชานันท์ ประแดงปุย
      4. นายวชิรวิทย์ เครื่องพันธ์
      5. นางสาวสุพรรณทิพย์ เครือทองศรี
      ครูผู้ฝึกซ้อม
      1. นางสาวลำแพน มหาวงศ์       
      2. นางสาวจีราวรรณ ไชยมงค์  ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา