ฉบับที่ 38/3 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ฉบับที่ 38/2 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 6 รายการ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนาราย์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

วิทยาศาสตร์
   1. ได้รับรางวัล เหรียญเงิน อับดับที่ 36 คะแนนรวม 75.6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
   นักเรียน
     1. นางสาวกรีลดา อัมวงศ์
     2. นางสาวอัจริยา วงค์ไกรษร 
     3. นางสาวเปรมปรีดา จุ้ยเรือง
   ครูผู้ฝึกซ้อม
     1. นางธิดารัตน์ ศักดิ์สุจริต
     2. นางวนิดา โคตรพิศ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
   2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 21 คะแนนรวม 89.6 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
   นักเรียน
      1. เด็กหญิงจิตภัสสร ศรีโยหะ
      2. เด็กหญิงนฤภร ทิพวงค์ษา 3.เด็กหญิงสุดาทิพย์ สอนสมนึก
   ครูผู้ฝึกซ้อม
      1. นางรัชนี วรรณสิริ
      2. นางวัชรียา พรหมพันธ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คอมพิวเตอร์
      3. ได้รับรางวัล เหรียญเงิน อับดับที่ 28 คะแนนรวม 78.4 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
   นักเรียน
      1. เด็กหญิงขวัญชนก ศรีกุดหว้า
      2. เด็กหญิงอิศริยาพร พิมพ์จันทร์
   ครูผู้ฝึกซ้อม
      1. นางสาวจารุณี เรืองสวัสดิ์ 2. นางสาวฉวี โคนพันธุ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
      4. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 33 คะแนนรวม 70.6
   นักเรียน
      1. นายกรวิชญ์ วงษาเนาว์ 
      2. นางสาวสุจิตรา น้อยนาง
   ครูผู้ฝึกซ้อม
      1. นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ
      2. นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
   5. ได้รับรางวัล เหรียญเงิน อับดับที่ 50 คะแนนรวม 73 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
   นักเรียน
      1. เด็กชายธีรยุทธ สิงหะกุล
      2. เด็กหญิงสิโรชินี เมษา
   ครูผู้ฝึกซ้อม
      1. นางสาวดารุณี ใสลำเพาะ
      2. นายรอบรู้ ด่างเกษี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

หุ่นยนต์
   6. ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง อับดับที่ 39 คะแนนรวม 60
   นักเรียน
      1. นายปกป้อง สิทธิศักดิ์
      2. นายศิริราช กางทอง
      3. นายอธิปัตย์ นิลทะราช
   ครูผู้ฝึกซ้อม
      1. นายพรชัย สิทธิศักดิ์
      2. นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา