ฉบับที่ 333/2565 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565

   วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 19-25 ธ.ค.65 “80 ปี เกษตรศาสตร์ เพื่อความกินดี อยู่ดี”

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์