ฉบับที่ 292/2565 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

  วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs  Co-Creation  Project)  นำเสนอผลงานในสาขาในสาขาพลังงานและวัสดุ  โดยหัวข้อโครงงาน ชื่อ การศึกษาอิทธิพลของลำดับการเคลือบชั้นฟิล์มที่มีต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิงค์ออกไซด์ และแคดเมียมซัลไฟล์ควอนตัมดอทเซ็นซิไทเซอร์ 

นักเรียน :
      1. นางสาวนันทิยา  ไชยตะมาตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/S

  1. นางสาวศศิธร  วัดแพนลำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/S
  2. นางสาวศิริธิดา จิกจักร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/S

ครูที่ปรึกษาโครงงาน :
     1. นายวิทยา  ผิวงาม 
     2. นายณัฐศักดิ์  การุณ

ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ที่ปรึกษาพิเศษ :

     1. นายธีรวุฒิ  สำเภา

นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภูไททัวร์