ฉบับที่ 281/2565 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

  วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-11.00 ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้นางพิไลวรรณ  สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานงบประมาณ พร้อมด้วยงานอาคารสถานที่ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เรื่องการจอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์