ฉบับที่ 274 วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566

     วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดอบรมครูโครงการหนูน้อยนักคิด พิชิตภูมิปัญญา ค้นหาตัวตน ครั้งที่ 2 (Start-Up Thinking Youth) ปีการศึกษา 2566 กลุ่มเป้าหมายคือครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ ซึ่งเน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 และแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ที่มีแนวคิดเลือกลงทุนในประเทศที่มีประชากรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ โดยประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) โดยมีนางบุษกร ศรีระดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูโครงการหนูน้อยนักคิด ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และจะจัดการอบรมโครงการหนูน้อยนักคิด ฯ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เป็นลำดับต่อไป

ภูไททัวร์