ฉบับที่ 263 วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566

     วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดำเนินงานตามโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “ภาษาไทยสร้างสรรค์ หรรษาวิชาการ” โดยมีนายไกรวิทย์ พิมพ์โพสาคาม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “ภาษาไทยสร้างสรรค์ หรรษาวิชาการ” ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้นางบุษกร ศรีระดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์