ฉบับที่ 258 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

     วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กลุ่มคัดเลือกที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ส่ง 128 รายการ ได้รับรางวัลดังนี้
123 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
     ชนะเลิศ จำนวน 37 เหรียญทอง
     รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 42 เหรียญทอง
     รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 25 เหรียญทอง
     แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้
     1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 13 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
     2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 11 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
     3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน
     4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 11 เหรียญทอง
     5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2 เหรียญทอง
     6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 28 เหรียญทอง
    7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 15 เหรียญทอง
    8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 8 เหรียญทอง
    9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9 เหรียญทอง
     ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์