ฉบับที่ 255/2565 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

     วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  ได้กล่าวต้อนรับและให้แนวปฏิบัติตัวในการเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2565 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยานโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมกันนี้กลุ่มบริหารงานบุคคลได้แนะนำครูผู้ช่วยที่บรรจุแต่งตั้งจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. นางสาวประภัสสร  มุงคุณ  วิชาเอกภาษาไทย 2. นางสาวพัณนิตา  แสนมุงคุณ  วิชาเอกสังคมศึกษา 3. นางสาวอรยา  นามศรี  วิชาเอกภาษาอังกฤษ ณ ลานโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครภูไททัวร์