ฉบับที่ 247 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566

     วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 งานหลักสูตร กลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร)” ครั้งที่ 1 กิจกรรมประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตระดับพื้นที่ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์