ฉบับที่ 237/2565 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

   วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในที่ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์