ฉบับที่ 230 วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

     วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้เข้ารับรางวัลเกียรติยศตามโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา และชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ     โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล ในการนี้โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้เข้ารับรางวัลระดับประเทศดังรายการต่อไปนี้

     ๑. รางวัลการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับดี ระดับประเทศ 

     ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การขับเคลื่อนพันธกิจด้านประชาธิปไตย

     ๓. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาเป็นเลิศ  

         ดร.สมใจ อุดมศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

     ๔. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชายอดเยี่ยม

         นางพิไลวรรณ สีหามาตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

     ๕. รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน

         นายสนธยา มะสุใส ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

         นางพิณนะรัตน์ ภักดีไทย ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

         นางสาวปรียา ถาวีวร ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

     ในโอกาสนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์