ฉบับที่ 222 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

     วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ “เพชรสรภัญญ์” ประเภททีมหญิงล้วน 5 คน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 6,000 บาท นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
     1. นางสาวอริศรา กิณเรศ
     2. นางสาววิชญาพร ทรัพย์บ้านใหม่
     3. นางสาวจุฑามาศ ศุกรนันทน์
     4. นางสาวณัฐนรี จันทร์มาลา
     5. นางสาวปรียาภรณ์ ดีมการ
     6. นางสาวกัญญารัตน์ ศรีชัย
     ครูผู้ควบคุมฝึกสอน
     ครูวาศนา อัคราช และ ครูชมพูนุท สมบัติศรี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ภูไททัวร์