ฉบับที่ 211-7 วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

     ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 1206.3/ว10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมีคณะกรรมการประเมินคือ
     1. นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
     2. นางอรัญญา แสงสิริวิชโย ครูโรงเรียนสกลราชวิทยากูล
     3. นางอมรรัตน์ พจนา ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
     ในการนี้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 8 คน เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้ทุกคน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมิน ฯ ทุกท่านที่ให้มาประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จ.สกลนคร

ภูไททัวร์