ฉบับที่ 211-4 วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

     ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 1206.3/ว10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการประเมินคือ
     1. ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
     2. นางจิราวรรณ วัฒนะสุระ ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา     
     3. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีรักษา ข้าราชการบำนาญ
     ในการนี้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จำนวน 19 คน เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2566     
     ในครั้งนี้ทุกคน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมิน ฯ ทุกท่านที่ให้มาประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จ.สกลนคร

ภูไททัวร์