ฉบับที่ 20 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567

     วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอ่านเขียนไม่คล่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการใช้ภาษาไทย กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 363 คน ในการนี้ นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ว่าที่พ.ต.สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอ่านเขียนไม่คล่อง โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์