ฉบับที่ 189/2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565

 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 งานกิจกรรมพัฒนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาจัดฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดนเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ความรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด ทักษะชีวิต เพื่อการป้องกันยาเสพติดยาเสพติด กิจกรรมฐานป้องกันภัยเสพติด ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้มอบหมายให้นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์