ฉบับที่ 186 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566

     วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน โดยงานจราจรโรงเรียน จัดอบรมตามโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร” เพื่อเป็นการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนัก ใส่ใจในความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน และลดอุบัติบนท้องถนน โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-4 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์