ฉบับที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566

     วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ว่าที่พันตรี สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมเป็นเกียรติ ในงานสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย จีน เวียดนาม (ตรุษไทสกล) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนชาติไทย จีน เวียดนาม ภายในจังหวัดสกลนคร ณ ลานคนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์