ฉบับที่ 170/2565 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

     ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นายธนากร อุทัยดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายจิตเอก โคตรพิศ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับม.ปลาย พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 เข้าร่วมประชุมวิชาการนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการ SMTE ครั้งที่ 14 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดังนี้
1. โล่รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การนำเสนอแบบปากเปล่า สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
รายชื่อนักเรียน :
1 . นางสาวนันทิยา ไชยตะมาตย์
2. นางสาวศศิธร วัดแพนลำ
3. นางสาวศิริธิดา จิกจักร์
ครูที่ปรึกษา : 1.นายวิทยา ผิวงาม 2. นายณัฐศักดิ์ การุญ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การนำเสนอแบบปากเปล่า สาขาคณิตศาสตร์
รายชื่อนักเรียน :
1. นายจิรายุทธ ศิลารักษ์
2. นายชยานันท์ รวยทรัพย์
3. นางสาวฝนแก้ว ศรีผุย
ครูที่ปรึกษา : 1.นายศรชัย ปราบงูเหลือม 2.นายอัษฎายุท โพธิ์นอก ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท Oral presentation เป็นภาษาอังกฤษ
รายชื่อนักเรียน :
1. นางสาวกุลสตรี ภูละคร
2. นางสาวนิชากร จำเริญพูล
3. นายภูริภัทร์ พานาดา
ครูที่ปรึกษา : 1.นายชาคริสต์ เลิศเตชะจิรานนท์ 2.นางสาววันวิสา ประสพดี ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีคณะครูและนักเรียนมา ณ โอกาสนี้

ภูไททัวร์