ฉบับที่ 167/2565 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565

    วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ติว NETSAT A-LEVEL และ TGAT-TPAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 486 คน ระหว่างวันที่ 1-5 และ 8-9 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ NETSAT A-LEVEL และTGAT-TPAT วิทยากรในการติววิชา TGAT 2-3  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ อาจารย์ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย) โดยมีดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์