ฉบับที่ 141 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

     วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-16.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติว NETSAT, A-LEVEL, TGAT/TPAT จำนวน 483 คน ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ NETSAT A-LEVEL และTGAT-TPAT วิทยากรในการติววิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ อาจารย์อำพล ขวัญพัก (ครูกาแฟ) โดยมีคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมดูแลและให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์