ฉบับที่ 140 วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

     วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-16.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติว NETSAT, A-LEVEL, TGAT/TPAT จำนวน 483 คน ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ NETSAT A-LEVEL และTGAT-TPAT วิทยากรในการติววิชา TGAT 2-3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ อาจารย์อำพล ขวัญพัก (ครูกาแฟ) โดยมีคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมดูแลและให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์