ฉบับที่ 137 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

     วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-16.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ติว NETSAT A-LEVEL และ TGAT-TPAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 483 คน ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ NETSAT A-LEVEL และTGAT-TPAT วิทยากรในการติววิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ อาจารย์บุญช่วย ฤทธิเทพ (ครูพี่ช่วย) โดยมีนายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์