ฉบับที่ 135 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

     วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นางนุพิศ อัคพิน หัวหน้างานโภชนาการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยคณะครูโภชนาการโรงเรียน นำนักเรียนแกนนำ อย.น้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในโครงการมหกรรม อย.น้อย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดโดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ โรงแรม พีซี แกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์