ฉบับที่ 133 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

     วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของเยาวชนในโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองสุขภาพจิตและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปี ในเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร หนองคาย บึงกาฬและนครพนม จัดโดยศูนย์ประสานงานของคณะกรรมการเขตสุภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 นำทีมโดยดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง ตำแหน่งคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8 และคณะทำงานเลขานุการกิจ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์