ฉบับที่ 132 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 3/2567 เพื่อเตรียมความพร้อมการมาตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ,การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.รอบ 5 ) ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 และการเตรียมความพร้อมการติว NETSAT A-LEVEL และ TGAT-TPAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงานได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1/2567 *ในการนี้งานส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจ กลุ่มบริหารงานบุคคล มอบของที่ระลึกสำหรับคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2567* ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์