ฉบับที่ 132/2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565

  ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง และคณะร่วมต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สอบย่อยในการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK/HSKK/YCT) (ต่อสัญญา) ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงเรียนดงมะไฟวิทยา

ภูไททัวร์