ฉบับที่ 131 วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดสามารถป้องกันตนเองครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และเห็นความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกและร่วมแสดงสัญลักษณ์/ในการรวมพลังต่อต้านยาเสพติดโดยการสวมเสื้อสีเหลือง เพื่อรวมพลังต่อต้านยาเสพติด และเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงพิษภัย เฝ้าระวังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน/และแก้ไขปัญหายาเสพติด/อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีนายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในการนี้มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมเป็นเกียรตินพิธีเปิดการอบรม ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์