ฉบับที่ 129 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิการุณย์ต้นปราบ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน สามารถสอนให้นักเรียนจินตนาการเห็นกายธรรมในกายของนักเรียน ได้ประมาณร้อยละ 90 ของการสอนในแต่ละครั้ง อันจะนำไปสู่การเป็นนักเรียนที่ดี ระดับผลการเรียนดีขึ้น สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ มีนักเรียนที่เข้าร่วม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1- 2/8 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/8 โดยพระวิทยากร พระมหาสำเร็จ ฐานะกโร มูลนิธิการุณย์ต้นปราบ จังหวัดนครปฐม ในการนี้มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์