ฉบับที่ 128 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ “สืบสรรค์วันสุนทรภู่ สานสู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2567 รื่นรสวรรณศิลป์ รินรสวรรณสาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านทักษะการอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาไทย ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ฯ และพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณ พระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่) กวีเอกของโลก มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้าร่วมพิธี ฯ ในครั้งนี้ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์