ฉบับที่ 127 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567

     วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (STME) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดร่วมพัฒนา สกลนคร-นครพนม-หนองคาย มีโรงเรียนที่เข้าร่วม 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร, โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย, โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย, โรงเรียนนครพนมวิทยาคม และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จำนวน 249 คน ในการนี้นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) มีนายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการปฐมนิเทศ ฯ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ฯ โดยมีอาจารย์ราม ติวารี ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์